logo

Маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком. 3

Маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком Rating: 9,8/10 1766 reviews

5. Куйидаги таянч тушунчаларга изох беринг

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

A дастур,эхм,дастурлаш тиллари B ахборот,алгоритм,эхм C бит,байт,ахборот D компьютер,эхм курилмалари,дастур 6. Бу принциплардан ўқитиш жараёнида бирданига фойдаланиб булмайди. Информатика бу — куйидагилардан кайси бирини урганувчи фан? Основы методики обучения иностранным языкам, ~М: 1977. Бу уринда дирснинг тарбиявий ва таълимий мақсадлари амалий мақсад амалга ошеагина руёбга чикиши мумкин. Бундай ёндашив одатда киска муддатли интенсив куреларда ёки эшитув сезгилари яхши ривожланмаган ўқувчилар гурухида яхши нати­жа бериши мумкин. Таянч сузлар: коммуникатив вазият, коммуникатив компетенция, мулокрт, фикр алмашув. Масалан, дирё жараёнида ўқувчиларнинг фикрлаш фаожяти, диккати, хотираси, тасав-вури, кизикиши, ўқув мехнатига онгли муносабати шакллантирилиши билан бир каторда маънавий-маърифий тарбияси ҳам амалга оширилади.


Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Бошлангич синф ўқувчилари фонограмма орқали уюштиладиган фонетик зарядкани кўзатиб бажаришлари учун куриш анализа-торларига таъсир кдладиган таблицадан, ёки китоб матнидан фойдаланишлари мум-кин. Талаффузга ўргатишни гапиришга, эшитиб тушунишга, ўқиш Ва ёзишга ўрганиш билан комплекс ташкил қилиш. Ўқув материали канчалик кийин булса, уни огзаки асосда ўргатиш имконияти шунчалик чекланган бўлади. Нутқ, машкдирининг мақсади эса ўқувчиларда уз фикрларини мустақил ифодалашни, урганилган лексик бирликларни уз нутқдирида эркин ишлатишни ургатади. A Ахборотни экранга чикариш B процессорга мурожат килиш C Ахборотни саклаш D Setup маълумотларини саклаш 9. Фонетик зарядка угоштиришдан асосий мақсад узлаштирилган товушлар, сузлар, жумлалар, На18оп, епсЬатетпеп! Нутқ, вазиятлари ситуатив топширикни она тилида ифодалаш орқали ҳам яратилиши мумкин.

Next

ватсапга куйиладиган расмлар янгисидан сузлар

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Таянч сузлар: тушунтириш, кўрсатиш, мус-тщкамлаш, ущгувчи фаолияти, ўқувчи фаолияти. . Бунинг учун товушни, талаффузни, ох. Махаллий тармок бу: A кичик бир худудда жойлашган абонентларни бирлаш­тиради B катта худудда жойлашган абонентларни бирлаштиради C битта республика худудида жойлашган абонентларни ­бирлаштиради D турли мамлакатларда жойлашган абонентларни бир­лаштиради 7. Қуйидаги феъллар ёрдамчи феъж билан тусланади: Кавс ичидаги феъяларни барча шахсларда тусланг: Қуйидаги феълларнинг кридага асосан куйинг: юкрридаги мисол Дифференциялаштириб ўқитишнинг асосий мақсади ўқувчининг крбилияти да-ражасидага ўқув фаолиятини ташкил қилиш ва шу асосида ўқув материалини узлаштирилишни ташкил кдлишдир. Компьютерда маълумотларни ташкил этиш ва саклаш. Организация проблемного обучения в школе.

Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Талаффузга ўргатишда таълимнинг техника воситаларидан, кургазмали куроллардан кенг фойдаланиш. Информатика фани урганадиган асосий тушунчалар кайсилар? А товуш, вакт, белги В матн ва вакт С вакт ва ракам D матн ва белги 10 Электрон хисоблаш машиналарини биринчи авлоди кайси даврга тугри келади. О принципах обучения иностранным языкам. A электрон B электромеханик C компьютер D механик 6. Куйидаги жавоблардан маълумотларни нусхалашнинг нотугри усулини топинг.

Next

5. Куйидаги таянч тушунчаларга изох беринг

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

А модда В энергия С ахборот D юкоридагиларнинг хаммаси 4. Чет тили ўқитиш воситаларини таърифлаб беринг. Хрзирги пайтда 5-6 синфларда бу принципдан кенг фойдаланилади. Товушлар талаффузи якка ҳолда, суз ичида ва жумла ичида урганилади. Муаммоли ўқитиш принципининг проектлаб ўқитиш ва бошка принциплар билан алокасини тушунтиринг.

Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Основные принципы методики обучения иностранным языкам. Лаборатория машк,пари махсус жихрзланган лингафон кабинетида, таълимнинг барча техник воситаларидан фойдаланиб, фонограмма, видеограммалар ёрдамида таш-кил щлинади ва бу машкдир ўқувчилар томонидан индивидуал равишда бажартирила-ди. Процессор ва хотира орасида ахборот алмашинишни кан­дай курилма амалга оширади? Ахборот тизимларини синфларга ажратишда уни функционал белгиларини мазмуни мазмуни нимадан иборат 3. Уз навбатида турли шакддаги малака ва кўникмаларни шакллантириш учун турли метод ва усул, воситаларидан фойдаланишга тўғри келади. Excel дастурининг иш майдонида устунлар кандай белгиланган? А Файл В Вид С Правка D Окно 8. Талаффузга ўргатишга акустик ёндашув тарафдорлари талаффуз малакаларини факдт огзаки нутқ, жараёнида шакллантиришни, бунда асосий эътиборни эшитиш сез-гиларни ривожлантирувчи таклидий машклардан фойдаланишни таклиф қиладилар.

Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

A Комьютернинг бир кисми B Абстракт тушунча C Бирор номга эга булган файллар туплами D Факат ички хотирада сакланадиган файллар туплами 8. Дифференциал ёндашув талаффуз малакаларини шакллантириш­да қуйидаги тамойилларга риоя қилишни талаб қилади: 1. Метод проектов на уроках иностранного языка. Ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини интенсивлаштириш тезлаштириш принципи фаоллилик, мотивлаштирилган таълим Тгринциплари Ьилан чамбарчас боғлиқдир. Коммуникация,электрон дарслик,аудио ва видео дарслик,интернет сахифа. Бунда ўқувчиларнинг узлаштириш диражаси, кизикиши, индивидуал хусусиятлари хясобга олиниб, махсус машк,иар бажартирилади.

Next

3

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

А куп учрайдиган хатоларини тугрилаш учун В маълум кодни унга белгиланган иборага автоматик алмаштириш учун С матндаги барча ракамларни уларга мос харфий белгиларга автоматик алмаштириш учун D иккита матннинг урнини автоматик алмаштириш учун 5. А йукотилган файлларни вактинча саклаш учун В фойдаланувчининг файлларини саклаш учун С системавий файлларни саклаш учун D тугри жавоб йук 9. В кн: Проблемы обучения иностранным языкам. Жумладан куриш материалларига турли жисмлар, китоблар, суз ва гаплар ёзилган карточкалар, жадваллар, расмлар, альбомлар. Бундай ижобий ёки салбий таъсир талаффузни, янги лексикани, граммати-кани, гапиришни, ўқишни ва ёзишни ўргатишда ҳам содир булиши мумкин. Механик булмаган воситаларга синф, магнит доскалари, фланелеграф; механик воситаларга магнитофон, радиола, проекторлар, жадваллар, карталар, слайдлар, телеви­зор, компьютер, тил лабораториялари киради. Информацион системани ривожлантириш хакида сузланг? А сатрдаги биринчи харфни бош харфга айлантириш В харфлар уртасидаги интервални узгартириш С матнни сатрга нисбатан юкорига ёки пастга силжитиш D харфларни маълум бурчак остида огдириб ёзиш 8.

Next